Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Dopis Václava Uruby, ml. – dědice autorských práv primátorovi a zastupitelům Statutárního města Havířov

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé Statutárního města Havířov,

já, Václav Uruba (xxxxxxxx), jsem synem akademického sochaře Václava Uruby (narozen 16. 4. 1928 v Hluku, zemřel 7. 3. 1983 v Ostravě) a dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. (dále jen AZ) jsem jako příbuzný v řadě přímé oprávněn domáhat se ochrany autorských práv svého otce (viz § 11, od. 5 AZ).

V souvislosti s tím bych se rád vyjádřil k zamýšlenému počínání s plastikou mého otce zvanou Směrník (dále jen Dílo), umístěnou před vlakovým nádražím v Havířově na pozemku č. 3748/1, katastrální území Havířov-Město, která je ve vlastnictví Statutárního města Havířov (dále jen SMH).

Dílo smí být podle AZ užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu nesmí být tedy bez svolení autora či jeho dědiců zničeno a je třeba mít svolení autora či jeho dědiců k jakékoli změně nebo jinému zásahu do Díla. Dílo je v současnosti ve špatném stavu a nerozumím, proč k opravě Díla nebylo ze strany SMH přikročeno již dříve. A to zejména v návaznosti na zákon o obcích (§38, od. 1 zák. 128/2000 Sb.), z kterého jasně vyplývá, že „majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.“ Je-li stav díla havarijní, jak ve svých prohlášeních uvádíte, měla být oprava díla započata pokud možno co nejdříve od okamžiku zjištění takového stavu.

Dle materiálů, které zveřejnil Petiční výbor Zachraňme Směrník v Havířově na internetové adrese www.smernik.cz, se restaurátoři vyjádřili, že opravu lze provést. Také restaurátorský posudek, který si nechalo vypracovat město, nehovoří o tom, že by socha nemohla být opravena. Naopak zdůrazňuje kvality díla.

Tímto Vám sděluji své stanovisko: Zásadně nesouhlasím s tím, aby bylo Dílo zničeno či jinak znehodnoceno a žádám Vás, v návaznosti na platnou legislativu, o zajištění takových opatření, které zajistí zachování díla na stávajícím místě před nádražní halou, kam od svého vzniku jednoznačně patří. Chci Vás také upozornit, že jakékoliv rozmnoženiny Díla, například vyhotovením jeho kopie, podléhá AZ a je nutný můj souhlas. To platí dle § 13 pro jakékoliv formy rozmnoženin, např. ve „formě jiné trojrozměrné rozmnoženiny anebo ve formě elektronické zahrnující vyjádření analogové i digitální.

Dále Vás chci upozornit, že podle § 40 AZ se v případě pokud bude do Díla neoprávněně zasaženo nebo hrozí-li neoprávněný zásah do Díla, budu domáhat nároků z porušení zákona.

Žádám zároveň o vydání potvrzení o převzetí oznámení mého stanoviska a žádám také, abych byl vyrozuměn o veškerých učiněných opatřeních.

S pozdravem

doc. Ing. Václav Uruba, CSc.

na vědomí:

Bc. Blanka Mandáková (odbor školství a kultury)
Bc. Daniel Pawlas (náměstek pro sociální rozvoj)
Petiční výbor „Zachraňme Směrnik v Haviřov“

Share Button

Napsat komentář

Zachraňme Směrník v Havířově