Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Otevřený dopis – odpověď na návrh kupní smlouvy ve věci prodeje uměleckého díla Směrník

Vážený pane náměstku,
dne 18. března 2014 jsme od Vás obdrželi návrh kupní smlouvy na odkup uměleckého díla Směrník, jehož majitelem je nyní Statutární město Havířov (inventární číslo 000000000500, učet 0320500 – kulturní předměty na pozemku parc. č. 3748/1, k. ú. Havířov-město; dále jen dílo). Kupní smlouva je samozřejmě věcí obou stran (prodávajícího i kupujícího), takže i my máme právo předložit Vámi zhotovený návrh našim právníkům k posouzení. Chceme Vás upozornit, že Důl architektury, o. s., je právnická osoba, tudíž předsedkyně sdružení nemůže smlouvu podepsat bez schválení mimořádnou valnou hromadou, kterou nelze uskutečnit během jediného dne.

Z výše uvedených důvodů není možné ve středu 19. března 2014 smlouvu oboustranně podepsat, protože i my máme právo získat dostatečný prostor k vyjádření (nikoli jeden den, jak požadujete). Vámi vyvíjený časový nátlak, ať již ve věci podepsání smlouvy, či odvozu díla, který se má podle Vámi navržené kupní smlouvy odehrát nejpozději v neděli 23. 3. 2014, neodpovídá obvyklým podmínkám prodeje. Jde o nápadně nevýhodné podmínky – dodatečné účelové podmínky, které mají vést ke zmaření obchodu. O nabídce k odkupu jsme věděli od konce ledna, nicméně město Havířov nám dalo na vědomí, že dílo Dolu architektury prodá, teprve začátkem tohoto týdne. Proto jsme nemohli zajišťovat dopředu na konkrétní data záležitosti nutné k převozu.

Na Vaše sdělení z článku VII, bod 3, že nedodržení stanovených podmínek bude znamenat odstoupení od kupní smlouvy, mohu říci jen tolik, že kupní smlouva dosud nebyla sjednána, tudíž od ní prozatím nelze odstoupit. Pokud jste měli na mysli odstoupení od nabídky k prodeji díla, chci Vám připomenout citaci z usnesení zastupitelstva ze dne 27. 1. 2014, č. 1067/23ZM/2014, kde se praví: „Zastupitelstvo města Havířova schvaluje odstranění uměleckého díla Směrník (…), pokud se do 15. března 2014 nepřihlásí zájemce, který by sochu odkoupil za symbolickou 1,- Kč…“ O žádných dodatečných podmínkách prodeje se v usnesení nehovoří. Usnesení také nepřipouští stažení nabídky a jednoznačně říká, že zájemci, který náležitost podání žádosti splní, bude socha za symbolickou 1,- Kč prodána. Stažení nabídky by tedy porušilo citované usnesení zastupitelstva.

Dále prosíme o vysvětlení bodu 3 článku II, kde uvádíte, že „prodej díla schválilo Zastupitelstvo města Havířova dne 29. 2. 2014, usnesením č. 285/18ZM/2014“. V tomto neexistujícím datu (únor měl letos pouze 28 dní) se podle povinně zveřejňovaných informací zasedání zastupitelstva nekonalo a citované usnesení nelze dohledat. Předpokládáme tedy, že daná věc bude zastupitelstvem teprve projednávána na příštím zasedání zastupitelstva dne 7. 4. 2014.

Žádáme Vás tedy o prodloužení lhůty k posouzení Vámi předloženého návrhu smlouvy, a to do 7. dubna 2014. Do té doby naši právníci posoudí, zda jsou vůbec požadavky města reálné a zda neodporují zákonu. Dále Vás žádáme o zaslání výkresu inženýrských sítí na pozemku 3748/1, k. ú. Havířov-město, neboť tuto skutečnost musíme dopředu konzultovat s dodavatelem zemních prací.

Děkujeme.

S pozdravem
Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D.
kontaktní osoba ve věci odkupu díla Směrník

Na vědomí:
JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku
Zastupitelé města Havířova
Markéta Radová, MF Dnes
Jiří Tomáškovič, deník Právo
Stanislav Janalík, Český rozhlas
Helena Dohnalová, Česká televize
Marta Pilařová, Česká televize

Share Button

Příspěvek bez komentářů.

Zachraňme Směrník v Havířově