Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Zastupitelstvo města Havířova, 27. 1. 2014: Odstranění sochy Směrník před nádražím Českých drah, a.s.

Obsah materiálu: 1. návrh usnesení

2. důvodová zpráva

3. příloha č. 1 – stanovisko Stavebního a silničního správního úřadu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

likvidaci uměleckého díla Směrník před budovou Českých drah, a.s., na pozemku č. 3748/1,k. ú Havířov – Město, inventární číslo 000000000500, účet 0320020 – kulturní předměty, v účetní hodnotě 70 tis. Kč, bez náhrady

Z: vedoucí OŠK

T: únor 2014

Předkládá:Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj, v.r.

Zpracoval:Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury, v.r.

Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit, v.r.

Bc. Blanka Mandáková, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit, v.r.

Projednáno dne 9. 12. 2013 v kulturní a letopisecké komisi s usnesením:„Bere na vědomí informaci o špatném technickém stavu uměleckého díla Směrník a narušené statice sochy.“

Hlasování: přítomno: 6 pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Projednáno v RMH dne 15. 1. 2013, č. usn. 4924/73RM/2014.

Důvodová zpráva:

V souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města, schválenými Zastupitelstvem města Havířova usnesením čís. 922/20ZM/13 ze dne 23. 9. 2013, čl. IV, odst. 2.1. („O převodu pozemků a staveb spojených se zemí pevným základem (dále též nemovitý majetek nebo nemovitost) z vlastnictví města, nebo o likvidaci nemovitého majetku rozhoduje výlučně ZMH.“)a odst. 2.2. bod d) („Důvody převodu nebo likvidace nemovitého majetku města: …..d) veřejný zájem.“), předkládá odbor školství a kultury (dále jen „OŠK“) ve veřejném zájmu návrh na likvidaci uměleckého díla Směrník.

Základní informace o uměleckém dílu:

Umělecké dílo Směrník (dále jen „socha“) je umístěno před budovou Českých drah, a.s., na pozemku č. 3748/1,k. ú Havířov – Město. Účetní hodnota sochy činí 70 tis. Kč a je evidována v majetku města pod inventárním číslem 000000000500, na účtu 0320020 – kulturní předměty. Socha od akademického sochaře Václava Uruby (1928 – 1983) není kulturní památkou. Důvodem doporučení urychlené likvidace sochy je její porušená konstrukce a pokračující degradace betonu s odlupováním částí od výztuže (viz znalecké posudky, které jsou k dispozici u OŠK).

Rekapitulace:

Dne 23. 11. 2012 provedl stavební a silniční správní úřad MMH (dále jen „SSSÚ“) vlastní šetření technického stavu sochy, na základě kterého, mimo jiné z důvodu možného ohrožení osob a zvířat pohybujících se v okolí sochy, doporučil v horizontu 6 měsíců, nejpozději do 1 roku, vyhotovení odborného statického posudku. V souladu s doporučením SSSÚ požádal odbor školství a kultury dne 19. 11. 2013 o statické posouzení sochy Ing. Petra Juráska – PROKAN. Výsledek stavebně technického posouzení prokázal porušení konstrukce sochy a uvádí, že konstrukce není bezpečná a při extrémních povětrnostních podmínkách by mohlo dojít i ke ztrátě stability konstrukce. V závěru posudku statik jednoznačně doporučuje sochu zbourat, případně provést repliku tohoto uměleckého díla.

Z důvodu havarijního stavu sochy a možného ohrožení procházejících obyvatel nechal OŠK neprodleně po obdržení posudku nestabilní sochu oplotit.

Na základě sdělení Stavebního a silničního správního úřadu (dále jen SSSÚ) ze dne
3. 12. 2013 (viz příloha č. 1) nelze pohlížet na sochu jako na stavbu, a proto nelze v souladu
s § 129 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
vydat rozhodnutí, kterým by bylo nařízeno odstranění stavby z důvodu ohrožení života nebo zdraví osob či zvířat. Přesto, že k odstranění sochy není SSSÚ kompetentní, přiklání se v zájmu bezpečnosti k urychlenému řešení v souladu se stavebně technickým posouzením

Ve veřejném zájmu je nezbytné odstranit sochu v nejbližším možném termínu.

Likvidaci sochy by OŠK zadal Technickým službám Havířov a.s., které vyčíslily náklady na likvidaci na 53 200,- Kč bez DPH, 64 372,- Kč s DPH. Likvidace by byla hrazena z výdajové části rozpočtu OŠK v roce 2014.

Stanovisko odboru správy majetku:

 

Socha je kulturním předmětem, který je jako majetek účetně neodepisovaný, podchycen na syntetickém účtu 032. Přestože socha není nemovitou věcí, jedná se o kulturní předmět pevně spojený se zemí. Odbor správy majetku proto doporučuje projednat jeho likvidaci v Zastupitelstvu města Havířova.

Share Button

Napsat komentář

Zachraňme Směrník v Havířově