Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Zastupitelstvo města Havířova, 27. 1. 2014: Příloha č. 1 – stanovisko SSSÚ(

Stavební a silniční správní úřad Magistrátu města Havířova obdržel Vaší žádost o stanovisko k posouzeni havarijního stavu sochy „Směrník“ před budovou nádraží Českých drah. Po posouzení věci uvádíme, že předmětná socha není stavebním dílem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb„ o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a tudíž stavebnímu úřadu nepřísluší hodnotit její technický stav, S ohledem na citované ustanovení stavebního zákona není stavební úřad příslušný ani k povolení odstranění tohoto uměleckého díla ani k nařízení jeho odstraněni.
O nebezpečném stavu předmětné sochy svědčí přiložené „Stavebně technické posouzení** Ing. Petra Juráska zpracované říjen-listopad 2013, dle kterého konstrukcí nelze dále ponechat bez jejího ošetření, neboť další degradace betonu a oceli by mohla způsobit ztrátu statiky a stability konstrukce a tím ohrozit bezpečnost osob pohybujících se v tomto veřejném prostoru. Ze závěru statického výpočtu vyplývá, že porušená konstrukce není bezpečná a při extrémních podmínkách by mohlo dojít i ke ztrátě stability konstrukce. Přestože k odstranění sochy není stavební úřad kompetentní, přikláníme se v zájmu bezpečností k urychlenému řešení v souladu s uvedeným stavebně technickým posouzením.
trtg. Vladimíra Matlochová
referent stavebního a silničního správního úřadu

Datum: 11.12..2013
Odbor: stavební a silniční správní úřad, ing. Matlochová, č.j. SSSÚ/101089/2013-2
Odboru: školství a kultury

Share Button

Napsat komentář

Zachraňme Směrník v Havířově