Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Znalecký posudek (MgrA. Jakub Gajda, PhD.), červen 2012

Znalecký posudek č. 14 – 8/2012

l. ÚVOD

Dne 9.5.2012 jsem byl osloven Statutárním městem Havířov o znalecký posudek na sochařské dílo „Směrník“ od akademického sochaře Václava Uruby*, které se nachází před budovou vlakového nádraží ČD v katastru města Havířov, místní části Šumbark (Parcela číslo: 3748/1, k. ú Havířov – Město), na ulici Železničářů. Pro stanovení hodnoty díla je nutné zjistit materiál, stáří díla, techniku, provenienci, dobu vzniku, autorství či dílnu, která dílo vytvořila. Dalším z výchozích aspektů při stanoveni ceny díla je celkový současný stav díla. míra znečištění, míra poškození povrchu díla.
Stanovení ceny pak doplňuji o předpokládané náklady na zhotovení díla v aktuálních cenách za rok 2012 – náklady na pořízení materiálu, zhotovení plastiky a další úpravy. Při stanovování ceny díla jsem vycházel z komparace s podobnými díly, konzultací, vlastní sochařské a restaurátorské praxe a především z podrobného průzkumu samotného díla. Tyto informace pak byly doplněny aktuálními informacemi týkajícími se cen materiálů a informativních cen za provádění sochařských a kamenických prací a úkonů. Při průzkumu a prohlídce díla dne 2.5.2012 byla vyhotovena barevná fotodokumentace (digitální fotoaparát zrcadlovka Nikon D70, fotodokumentace pořízena v 10.00 hodin, automatická expozice, bez blesku,v rozlišení DPI 300.00), která je součástí posudku. Jiný než vizuální průzkum na díle nebyl proveden.

2. POPIS DÍLA

Název: Směrník

Popis a hodnocení:

Betonový výdusek odlitý s železnou konstrukcí. Socha se skládá ze sloupu a podstavce
spojené úzkým segmentem. Ve sloupu jsou zasazeny dva hranoly, každý mířící na jinou
stranu. Jedná se o novodobé dílo bruselského typu z 60. let.
Spodní část je tvořena podstavcem, který je zapuštěn do terénu, kolem byl postupně
navyšován asfalt. Výška podstavce je 106 cm, jeho šířka a hloubka 80 cm. Z tohoto podstavce vyrůstá, přes zúžený, poměrně subtilní segment, abstraktní geometrická brutalistní kompozice bruselského slohu, tvořena masivním pylonem, z nějž se do dvou směrů rozbíhají dvě různě deformovaná ramena. Výška pylonu je 390 cm, šířka 260 cm, hloubka 220 cm, i s rameny.
Toto dílo splňuje atributy brutalistního estetického názoru 60. let – pohledový beton je
přiznán ve své surovosti, zřetelné je povrchové rastrování od dřevěného bednění (šalování), které tvoři charakteristickou strukturu a rytmizaci geometrických tvarů.
Pro zhotovení díla byl použit klasický beton odpovídající dnes používané šarži B30 (C25/30), s hrubým říčním štěrkem, který je zhusta vyztužen ocelovou armovací konstrukcí tvořenou válcovanými pruty, roksory, různých průměrů, navzájem svařených či svázaných vázacím drátem.

Brutalismus je moderní architektonický styl, který svůj vrchol zažíval v letech 1954-1970. Název vychází z francouzského (beton) brut, („drsný beton“).

Brutalismus, stejně jako modernismus, minimalismus a internacionalismus je architektonický styl bohatý na opakováni a pravidelnost. Brutalismus ovšem tuto základní koncepci obohacuje autorskými prvky, zpravidla mohutně formovanými a často také nepravidelnými betonovými plochami. Použitý beton má strukturu získanou odléváním do záměrně drsného a hrubého dřevěného bednění (tzv. „pohledový beton“).
Častým brutalistickým prvkem, použitým mj. na Unité ďHabitation jsou mohutné betonové rozšiřující se betonové pilíře, na nichž celá budova stojí.

Na rozdíl od funkcionalismu, na který navazuje, není brutalismus mechanicky aplikovatelným systémem pravidel. Brutalistické stavby jsou naopak vždy výrazně autorským, tvůrčím počinem a mají proto známky jistého exkluzivismu. Brutalismus nikdy nedosáhl takového rozšíření, jako klasický funkcionalismus a jeho deriváty.Brutalismus je výrazně dominantní a záměrně působí ohromující jednoznačností a pádností svého projevu Brutalistické stavby proto byly často kritizovány pro ignorování architektonických či historických okolní zástavby. Zatímco architekti brutalistickými stavbami byli fascinováni, široká veřejnost je vždy spíše odmítala.

Poškození:

Povrch pohledového betonu je v nestejné míře atakován prachovými penetrovanými nečistotami, které ulpívají v otevřené struktuře povrchu. Stejně tak jsou v povrchu navázány lokální nárůsty nižších rostlin, které se svým kořenovým systémem zachytávají mezi křemennými zrny betonové směsi a svým zarůstáním zvyšují vlhkost na povrchu a tím pak následnou erozi materiálu **.

Velmi vážný je však stav použitého materiálu, tedy pohledového betonu, včetně vnitřních ocelových armatur z použitých roksorů. Ocelové prutové konstrukce na mnoha místech vystupují na povrch, čímž se zvyšuje míra jejich koroze. Kolem těchto míst dochází k narušování masy betonu, který zde odpadnul, místa takto poškozená podléhají erozi, drolí se, sprašují, případné každé další povětrnostní vlivy dále zhoršují stav betonového materiálu a především pak ocelových armatur, u nichž dochází k navyšování korozních produktů a tím pádem k zvyšování objemu a k rozšiřování problémových partií. Ocelové konstrukce tvořené roksory vystupují na povrch na všech částech památky a to všesměmě. Na mnohých místech byly při provádění díla poměrně nešťastně umístěny těsně pod povrch pohledového betonu, blízko dřevěného bednění, do nějž byla hmota betonu nalita. Postupným ubýváním modelace a za soustavného narůstám koroze ocelových prutů (i jejich pnutím) došlo k odhalení těchto armatur. Kolem nich pak dochází k trhlinám v betonu a jeho odpadání. V místech přechodu podstavce a monolitu, ve zúženém segmentu, došlo k úplnému odhalení tří ze čtyř hlavních nosných silnějších armatur, které tvoří statickou oporu hornímu mohutnému nepravidelnému monolitu. Dvě z těchto armatur se nacházejí v havarijním stavu!, rez na jejich povrchu pokročila do té míry, že na určitých místech došlo k oslabení hmoty těchto armatur na poloviční sílu! Pohledový beton je v těchto místech rovněž velmi vážně narušen, došlo kjeho silné erozi, jež se projevuje vyplavením pojivové složky (cementu) a odhalením plniv, v tomto případě říčního štěrku (větších valounů). Takovýto projev má však degradace betonu na všech postižených místech, ale v různé intenzitě.

Tato skutečnost znamená vážné ohrožení stability a statiky díla, v případě pokračování projevů koroze ocelových roksorů v těchto místech by mohlo dojít k vážnému poškození díla, či kjeho destrukci.

Materiál: pohledový beton s vnitřní ocelovou armaturou
Rozměry: plastika: výška 390 cm, šířka 260 cm, hloubka 220 cm podstavec: výška 106 cm, šířka 80 cm, hl. 80 cm
Autor: akademický sochař Václav Uruba Provenience: Severní Morava a Slezsko Doba vzniku: konec 60. let 20. století

3. STANOVENÍ CENY

Stanovení ceny vychází z   popsaného charakteru a stavu díla, včetně všech poškození.
Stanovení ceny pak doplňuji o předpokládané náklady na zhotovení díla v aktuálních cenách
za rok 2012 — náklady na pořízení materiálu, zhotovení sochy a další úpravy.
Při  stanovování ceny díla jsem vycházel z komparace s podobnými  díly, konzultací a
především z podrobného průzkumu samotného díla. Tyto informace pak byly doplněny
aktuálními informacemi týkajícími se cen materiálů a informativních cen za provádění
sochařských prací a úkonů. Je nutné podotknout, že toto dílo je, minimálně v regionálním
významu, nositelem estetiky 60. let a kvalitní ukázkou stylu brutalismu a je nutné k dílu
přistupovat jako k památce odkazující na tvorbu 60. let.
Vzhledem k náročnosti provedení kopie díla jsou tyto ceny informativní.

Náklady na materiál:

Nutné je též vyčíslit náklady na zhotovení podstavce a monolitu z pohledového litého betonu včetně ocelových armatur. Tyto práce, probíhající do dřevěného bednění vychází z ceníku suroviny, betonu z betonárny Paskov, šarže B30 (C25/30), jehož cena je 2.200,- Kč/m3. V případě podstavce (0,68 m3) a monolitu (cca 5 m3) se tak jedná o vylití materiálu do bednění, včetně ocelových armatur a osazení podstavce do země. Provedení monolitu s dvěma rameny se jedná o práci komplikovanější jak tvarově, tak i po stránce vázání vnitřních ocelových armatur. Samotná kubatura použitého betonu není tak velká, značné náklady by však byly s provedením bednění a především pak ocelových svařovaných armatur.

Celkové náklady na pořízení kopie monolitu s podstavcem……………………….250.000,-Kč
Historická hodnota díla………………………………………………………….. 100.000,-Kč

Ze součtu těchto cen (350.000,- Kč) pak považuji za důležité odečtení koeficientu poškození díla, které po průzkumu díla odhaduji na 40 % (znečištění mírné, mechanické poškození značného rozsahu, havarijní stav vnitřních ocelových armatur, relativně dobré dochovám autenticity díla nezasaženého předchozími neodbornými zásahy), tzn. 140.000,- Kč.

Výslednou hodnotu díla stanovuji součtem všech zmíněných aspektů a vlivů na 210.000,- Kč (dvě stě deset tisíc korun).

V Ostravě 20.6.2012

* Václav Uruba. narozen: 16. 4. 1928, Hluk, zemřel: 7. 3. 1983, Ostrava, studia: 1955 – 1960 AVU Praha, K. Pokorný, 1947 – 1951, Státní uměleckoprůmyslová škola dr. Z. Nejedlého, Gottwaldov, J. Habarta, J. Kavan, J. Foltýn, vyučen elektromechanikem u firmy Bafá ve Zlíně Kolektivní výstavy: 1982 Severomoravští výtvarní umělci, Dům umění, Ostrava, 1980 Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, výstavní síň OVM, Nový Jičín, Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dům umění, Ostrava, Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc, 1976 Angažovaná monumentální tvorba v Severomoravském kraji. Dům umění, Ostrava. Je tvůrcem bronzového sousoší Kosmonauti v Havířově-Podlesí, betonového reliéfu sportovní haly v Havířově, busty Leoše Janáčka v Ostravě, aj.

** bionapadení nižšími rostlinami rozrušuje povrchové vrstvy betonu či umělého kamene a obecně zvyšuje obsah vlhkosti Nižší rostliny – pod pojmem nižší rostliny se rozuměly zejména organismy z následujicích skupin: bakterie, sinice, řasy, houby, lišejníky a mechorosry

Share Button

Napsat komentář

Zachraňme Směrník v Havířově